Vereniging voor Beleidsonderzoek
 

Onderzoeken

Vergroting van bewustzijn bij leerkrachten

18 dec 2012OnderwijsDe pilot referentieniveaus heeft geleid tot meer kennis en een groeiend bewustzijn op opbrengstgericht werken en referentieniveaus in het basisonderwijs. De inzet van experts was hierbij onmisbaar. De ervaringen met de pilot-instrumenten zijn waardevol voor bijstelling daarvan. Lees verder » VBO lid: Kohnstamm Instituut
 

Onderwijshuisvesting Bussum

18 dec 2012Onderwijs, WonenIn hoeverre kan het Bussumse beleid ten aanzien van de huisvesting van de plaatselijke scholen gezien worden als doeltreffend, doelmatig en transparant? Lees verder » VBO lid: Regioplan
 

Marktverkenning Masteropleiding Werken in een gedwongen kader

18 dec 2012Onderwijs, VeiligheidDe Hogeschool Utrecht wil een masteropleiding Werken in een gedwongen kader aanbieden voor sociale en pedagogische professionals die werken binnen een justitieel kader van gedwongen hulpverlening. Het Verwey-Jonker Instituut heeft voor deze opleiding de markt verkend. Lees verder » VBO lid: Verwey-Jonker Instituut
 

Scholen en besturen positief over opbrengstgericht werken en leiding geven

15 dec 2012OnderwijsEen project over opbrengstgericht leiderschap in het basisonderwijs heeft volgens deelnemende schoolbesturen en schoolleiders geleid tot een cultuuromslag. Op de scholen zijn de teams resultaatgerichter geworden en er is geleerd wat er nodig is om leiding te geven aan opbrengstgericht werken. Er kan nog geen effect op leerresultaten worden aangetoond. Dat blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd door het Kohnstamm Instituut in opdracht van de AVS. Lees verder » VBO lid: Kohnstamm Instituut
 

Voortijdige schooluitval Tilburg

10 dec 2012OnderwijsScholen voor voortgezet onderwijs en mbo in Tilburg hebben in de afgelopen jaren verschillende maatregelen genomen om de voortijdige schooluitval terug te dringen. Regioplan heeft in opdracht van de samenwerkende scholen onderzocht wat de stand van zaken was op tien scholen in Tilburg bij het terugbrengen van het aantal uitvallers. Lees verder » VBO lid: Regioplan
 

Extra vakken en vakken op een hoger niveau in het VO

10 dec 2012OnderwijsRegioplan onderzocht voor het ministerie van OCW het aantal leerlingen dat examen heeft gedaan in één of meer vakken op een hoger niveau. In vier jaar tijd is dit gestegen van 130 naar 1100 leerlingen. Lees verder » VBO lid: Regioplan
 

Schoolvakantie op afspraak

28 nov 2012OnderwijsIn het vorig schooljaar zijn zeven scholen in Nederland in het experiment flexibele schooltijden gestapt. Zij geven op heel verschillende manieren invulling aan flexibele onderwijstijden, zo blijkt uit de eerste meting van de monitor flexibele onderwijstijd. Lees verder » VBO lid: Regioplan
 

Integrale Personeelstelling onderwijs (IPTO) 2011

13 nov 2012OnderwijsSinds 2006 voert Regioplan de dataverzameling- en bewerking voor de Integrale Personeelstellingen Onderwijs (IPTO) uit voor het ministerie van OCW. Hierbij worden op persoonsniveau lesgegevens verzameld over het lesgevend personeel in het voortgezet onderwijs. Lees verder » VBO lid: Regioplan
 

e-Learning educatieve CoAssistenten

10 nov 2012Onderwijs, Werk & InkomenIn het schooljaar 2011-2012 zijn 33 studenten als "e-Learning Educatieve CoAssistent" werkzaam geweest op 21 Amsterdamse scholen voor voortgezet onderwijs. Hun motivatie om later leraar te worden is toegenomen, de scholen zijn meer gebruik gaan maken van e-learning, en vooral de netwerkbijeenkomsten van docenten en vakdidactici waren een succes. Lees verder » VBO lid: Kohnstamm Instituut
 

COOL Speciaal

10 nov 2012Onderwijs, Zorg & WelzijnVoor het eerst zijn in een redelijk grootschalig onderzoek vergelijkingen gemaakt tussen leerlingen in het speciaal (basis)onderwijs en leerlingen in het regulier basisonderwijs die daar extra zorg krijgen, zoals rugzakleerlingen. De resultaten laten zien dat voor vrijwel elk type probleem dat leerlingen kunnen hebben het regulier basisonderwijs te maken heeft met lichtere en minder complexe problemen dan de speciale scholen . Lees verder » VBO lid: Kohnstamm Instituut
 
     Pagina 1 van 6     Laatste


Terug
Copyright © 2019 Alle rechten voorbehouden
Volg ons ook op Linkedin: linkedin