Vereniging voor Beleidsonderzoek
 

Historie

De Vereniging voor Beleidsonderzoek: korte geschiedenis

De Vereniging voor Beleidsonderzoek VBO is in juni 1994 opgericht als de branchevereniging voor bureaus en instituten die zich richten op de markt van beleidsonderzoek.  De VBO bouwt voort op het OOI (Overleg OnderzoeksInstituten), dat in het begin van de tachtiger jaren is opgericht.
 

Contactgroep

In het begin was het OOI vooral een contactgroep van directeuren van onderzoekinstituten, waar men informatie uitwisselde over ontwikkelingen in het vak en over gemeenschappelijke interne organisatieproblemen van de leden. Tevens probeerde men elkaar onderlinge steun te geven. Aan de wieg van het OOI stonden het NEI te Rotterdam, het IVA te Tilburg, het ITS te Nijmegen en het EIM te Zoetermeer: gespecialiseerde op de markt gerichte onderzoeksinstituten met vaak een meer of minder sterke band met universiteiten en/of een bevoorrechte relatie (basisfinanciering) met een of meer departementen.

In die tijd was ook de overheid actief om de kwaliteit en de betekenis van het beleidsonderzoek te vergroten. Dat gebeurde vooral door het toenmalige Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen (Wetenschapsbeleid) van waaruit nauw werd samengewerkt met de onderzoekswereld, verenigd in het OOI.
 

Uitbreiding

Eind tachtiger jaren is het OOI omgevormd tot VOI (Vereniging van Onderzoekinstituten). Tot de VOI traden veel nieuwe leden toe. Het karakter bleef hetzelfde: een intern gerichte contactgroep voor directeuren van onderzoeksinstituten. Er werden activiteiten ontwikkeld in de sfeer van Human Resource Management, Projectmanagement en kostentoerekening, de Europese markt, nieuwe methoden voor dataverzameling, e.d. Daarnaast werd er veel gediscussieerd over de markt, onder andere over het probleem van mededinging en concurrentievervalsing, waarbij de aandacht zowel gericht was op (al dan niet vermeende) onvolkomenheden in eigen kring als op de markt in zijn geheel.
 

Brancheorganisatie

De oprichting van de VBO in 1994 had tot doel om een daadwerkelijke brancheorganisatie van de grond te brengen, gericht op een versterking van de positie van het professionele beleidsonderzoek dat op marktconformewijze wordt uitgevoerd.  Dat heeft geleid tot een professionalisering van de vereniging (onder andere een professioneel secretariaat), in 1999 verder versterkt door het aantrekken van een bestuursadviseur voor inhoudelijke activiteiten. Een wisseling in het ledenbestand vloeide voort uit de heldere nadruk op marktconformiteit. Nieuwe leden met een commerciële achtergrond traden toe, terwijl enkele leden uit de universitaire sfeer (waar integrale toerekeing van kosten niet gebruikelijk was) en uit de hoek van het gezondheidsonderzoek (waar men een bevoorrechte band met het departement kon behouden) zich terugtrokken.

 

21ste eeuw

In het begin van deze eeuw heeft de VBO zich in eerste instantie toegelegd op kwaliteitsverbetering en verdere professionalisering van het beleidsonderzoek. Dat geschiedde bijvoorbeeld door het bevorderen van publicaties over beleidsonderzoek, van specifieke academische opleidingen voor beleidsonderzoekers (de masteropleiding beleidsonderzoeker van de EUR), van congressen waar de positie van het beleidsonderzoek centraal stond en het uitbrengen van gedragscodes. In een aantal gevallen werd hierbij samengewerkt met verwante verenigingen (zoals de VSO - Vereniging voor Statistiek en Onderzoek van de gemeentelijke onderzoekers en de MOA - MarktOnderzoekAssociatie).

 

Belangenbehartiging

Sinds kort is de nadruk verschoven naar belangenbehartiging, waarbij de VBO optreedt als spreekbuis voor het (commerciële) beleidsonderzoek. De vereniging benadrukt het eigen karakter en de eigen functies van het beleidsonderzoek, probeert de relevante regelgeving van de overheid te beïnvloeden, tracht voor de leden erkenning te verwerven als kennisinstelling en zoekt bij algemene problemen van leden op de markt actief contact met belangrijke opdrachtgevers.

Copyright © 2019 Alle rechten voorbehouden
Volg ons ook op Linkedin: linkedin