De cursus onderwijsbeleid geeft gemeenteambtenaren zicht op de taken en verantwoordelijkheden van de gemeente in het brede onderwijsdomein. Het gaat bijvoorbeeld over de rol en taken van de gemeente bij voortijdig schoolverlaters en thuiszitters, leerlingenvervoer en onderwijshuisvesting, en bij voorschoolse educatie en volwassen educatie.

De cursus beantwoordt vragen als:
- Welke wettelijke onderwijstaken hebben wij als gemeente?
- Wat zijn nieuw landelijke en lokale ontwikkelingen op onderwijsgebied?
- Wat is onze gezamenlijke agenda (onderwijs-zorg-jeugd, LEA, REA) voor de komende jaren?
- Hoe komen wij tot goede afspraken met schoolbesturen en overige betrokken partijen?
- Hoe positioneren wij ons als gemeente? Waar hebben wij een sturende rol, en wanneer een meer volgende rol?

Na het volgen van de basiscursus heb je als ambtenaar een goed beeld van de (actuele) ontwikkelingen in het sociale domein rond onderwijsbeleid en beschik over de benodigde basiskennis om je rol goed te kunnen vervullen.

Kosten, tijdsinvestering en datum 
De cursus duurt een dag. Voorafgaand sturen we (een beperkte hoeveelheid) leeswerk toe. Tijdens de cursus werken we met opdrachten en staan vooral kennisdeling en uitwisseling onderling centraal. We behandelen specifieke (leer)vragen van de deelnemers, die zij van te voren toesturen.

De eerstvolgende cursus vindt plaats op 30 januari 2023 bij Oberon in Utrecht. De kosten bedragen € 595 inclusief lunch.

Meer informatie
Ga naar boven