Op zoek naar extra verdieping of tips? Maak dan gebruik van de VBO brochures en boeken of de brancheverkenningen.

Boek Methoden van Beleidsonderzoekers

Over methoden van beleidsonderzoek, waaronder evaluatieonderzoek, zijn heel wat goede boeken geschreven. Wat hieraan nog ontbrak, is een boek dat is geschreven vanuit de dagelijkse praktijk van professionele beleidsonderzoekers. Anders gezegd, een boek door beleidsonderzoekers voor beleidsonderzoekers en voor beleidsmedewerkers die in hun praktijk te maken hebben met beleidsonderzoek. In dit boek laten 37 beleidsonderzoekers dan wel teams van beleidsonderzoekers, werkzaam bij zelfstandige en gemeentelijke bureaus, zien hoe zij in hun praktijk omgaan met de gewoonlijk lastige vragen en problemen die aan hen worden voorgelegd. 

Methoden van Beleidsonderzoekers (pdf)

Boek Beleidsonderzoek in Nederland

‘Beleidsonderzoek in Nederland’ schetst een beeld van de wordings-geschiedenis, de huidige stand van zaken en de te verwachten ontwikkelingen van het beleidsonderzoek in Nederland. Het gaat hier om een relatief jong vakgebied dat zijn wortels heeft in de wetenschap. Beleidsonderzoek is langzamerhand een belangrijke rol gaan spelen in de ontwikkeling en uitvoering van beleid bij over-heden, organisaties in het maatschappelijke middenveld en, zij het nog in mindere mate, het bedrijfsleven.

Het spreekt bijna voor zich dat de exacte invulling van die rol afhankelijk is van de behoeften van de opdrachtgever. Daarom wordt gebruik gemaakt van een veelheid aan methoden en technieken, theorieën, producten, rapportagetypen, etc. Tegelijkertijd vindt er binnen het vak-gebied een voortdurend proces van innovatie en professionalisering plaats waardoor sneller, beter en tegen minder kosten aan de vraag kan worden voldaan.

Beleidsonderzoek in Nederland (pdf)

Boek Kennis voor Beleid

Op 2 juni 2015 werd het eerste exemplaar van het boek Kennis voor Beleid - Beleidsonderzoek in Nederland aangeboden aan dr. Ellen van Schoten, secretaris  van de Algemene Rekenkamer.

Het boek schetst een beeld van een aantal belangrijke aspecten van een vakgebied dat zijn wortels in de wetenschap heeft, maar waarvan de takken in alle domeinen van beleid reiken. Beleidsonderzoek speelt een onmiskenbare rol bij de ontwikkeling, uitvoering en (her)overweging van beleid bij alle lagen en sectoren van de overheid, bij organisaties in het maatschappelijk middenveld, maar ook steeds meer in het bedrijfsleven.

De redactieleden en 22 auteurs hebben hun sporen verdiend in wetenschap, beleid en beleidsonderzoek. Dit boek is een tweede uitgave van het boek uit 2005. De wens om de eerste uitgave te verbeteren in een tweede druk ervan heeft geleid tot een vrijwel geheel nieuw boek.

Het wordt aanbevolen aan beleidsonderzoekers (werkzaam bij interne onderzoeksafdelingen van overheden, bedrijven of onderzoeksinstituten), opdrachtgevers van beleidsonderzoek, beleidsontwikkelaars en uitvoerders, toezichthouders en niet in de laatste plaats aan studenten die zich daarvoor laten opleiden.

Dit boek kwam tot stand met bijdragen van de Vereniging voor Beleidsonderzoek VBO en de Vereniging voor Statistiek en Onderzoek VSO.

Meer informatie en bestellen

12 tips voor het offertetraject

Een brochure met tips voor opdrachtgevers inzake het offertetraject van beleidsonderzoek verdeeld over vier categorieën: Voorbereiding, bureauselectie, communicatie en omgangsvormen.

Twaalf tips over het offertetraject

Overzicht Beleidsonderzoeksfuncties

De branche voor beleidsonderzoek betreft een relatief overzichtelijke markt van onderzoeksinstituten. Toch is er in de praktijk sprake van een grote verscheidenheid aan functienamen en functie-eisen voor beleidsonderzoekers. Ook bij aanbestedingen door opdrachtgevers worden vaak verschillende functieomschrijvingen gehanteerd. Tegen deze achtergrond heeft de VBO het initiatief genomen voor een algemeen overzicht van functies voor het beleidsonderzoek.

Beleidsonderzoeksfuncties

Handreiking voor advies- en onderzoeksopdrachten

In deze handreiking staat de rol van opdrachtgever van advies - en onderzoeksopdrachten centraal op de volgende beleidsgevoelige terreinen: beleidsadvies, beleidsonderzoek en organisatie - en formatieadvies. Deze handreiking is een samenwerking tussen VBO, OOA, ROA en Rijksoverheid aan opdrachtgevers voor het buiten de rijksoverheid inhuren en uitbesteden van advies- en onderzoeksopdrachten.

Handreiking advies- en onderzoeksopdrachten

Brancheverkenningen

Na de brancheverkenningen van 2007 en 2011 heeft de VBO in najaar 2016 voor de derde keer een brancheverkenning uitgevoerd. Hierin heeft zij opdrachtgevers van de VBO-leden gevraagd naar hun opinie over de kwaliteit van het werk van de leden.

In de brancheverkenning van 2016 komen twee overkoepelende factoren naar voren die de grootste invloed hebben op het rapportcijfer: de wijze waarop het bureau met de opdrachtgever omgaat en de reputatie van het bureau. De brancheverkenningen hebben ten doel meer inzicht te verkrijgen in de marktpositie van de branche en de wijze waarop bureaus door opdrachtgevers worden beoordeeld en geselecteerd.

De bevindingen van de verkenningen zijn verwerkt in onderstaande uitgaven Brancheverkenning Beleidsonderzoek.

Brancheverkenning Beleidsonderzoek - Meting 2007

Brancheverkenning Beleidsonderzoek - Meting 2011

Brancheverkenning Beleidsonderzoek - Meting 2016

Ga naar boven