Als lid profiteert u van de volgende voordelen:

 • Belangenbehartiging voor gelijkwaardige concurrentieverhoudingen in de beleidsonderzoeksmarkt
 • Belangenbehartiging bij overheid over goed opdrachtgeverschap
 • Belangenbehartiging bij universiteiten, hogescholen en andere instanties
 • Netwerkmogelijkheden
 • Inzicht in ontwikkelingen van de branche voor beleidsonderzoek
 • Professionalisering van het vak en kwaliteitsbevordering onder de leden
 • Korting op onder andere diverse conferenties, seminars en trainingen van ScienceWorks, courses van Erasmusacademie,  (her)certificeringen door SGS, trainingen van QSN en taaltrainingen van Radboud in'to Languages.

Lidmaatschapscriteria

Bij de beoordeling van een aanmelding van een nieuw lid van de VBO worden de volgende criteria gehanteerd:

 1. de organisatie opereert als een zelfstandige en als zodanig (ook extern) herkenbare eenheid voor beleidsonderzoek;
 2. de organisatie moet minimaal drie jaar als bureau voor beleidsonderzoek bekend en geaccepteerd zijn in de markt;
 3. de organisatie dient zich aantoonbaar bezig te houden met beleidsonderzoek en heeft een jaarlijkse netto omzet van minimaal € 200.000,- aan beleidsonderzoek;
 4. de organisatie dient de kosten voor het uitvoeren van beleidsonderzoek integraal aan de opdrachtgever door te berekenen;
 5. de organisatie dient tenminste 90% van haar omzet in de vrije markt te behalen, waarvan tenminste 50% op het terrein van beleidsonderzoek;
 6. de organisatie dient kwalitatief verantwoord werk te leveren. In dit kader moet worden voldaan aan de kwaliteitseisen volgens, bij voorkeur, het ISO 9001-certificaat. Of anders een naar oordeel van de VBO, aantoonbaar ander deugdelijk kwaliteitssysteem (beschrijving daarvan in een document) en/of herkenbare kwaliteit, voldoende staat van dienst en bekendheid binnen de branche. Verder moet worden voldaan aan de WPP-gedragscode (wet Bescherming Persoonsgegevens) en aan eventuele aanvullende door de VBO vast te stellen kwaliteitseisen. De organisatie moet de Gedragscode van de VBO onderschrijven;
 7. de organisatie is bereid om binnen of voor de VBO onbezoldigde taken en functies uit te oefenen in het belang van de organisatie en/of de gezamenlijke leden;
 8. de organisatie onderschrift de doelstellingen van de VBO.

Aspirant

Een organisatie die nog niet aan alle voorwaarden voldoet, kan aspirant-lid worden. Zij moet binnen drie jaar op straffe van verlies van het lidmaatschap aan de toelatingscriteria voldoen. Het aspirant-lid betaalt de contributie en heeft alle rechten en plichten die verbonden zijn aan het lidmaatschap, met uitzondering van stemrecht inzake kwesties omtrent toelatingscriteria. Bovendien kan het aspirant-lid niet worden gekozen tot bestuurslid.

Aanmelden

Om lid te kunnen worden moet een organisatie zich schriftelijk aanmelden bij het secretariaat. Het bestuur beslist over een voordracht voor het (aspirant-)lidmaatschap bij de algemene ledenvergadering. De algemene ledenvergadering beslist.

Contributie

De indeling in contributiecategorie geschiedt op basis van de netto omzetgegevens over twee jaar terug. De contributie wordt belast met 21% BTW.
 
Categorie   in K €   in K € Contributie
1 Voor organisaties met een netto omzet tussen 200 en 500 € 750
2 Voor organisaties met een netto omzet tussen 500 en 1000 € 1.500
3 Voor organisaties met een netto omzet tussen 1000 en 1500 € 2.250
4 Voor organisaties met een netto omzet tussen 1500 en 2000 € 3.000
5 Voor organisaties met een netto omzet tussen 2000 en 2500 € 3.750
6 Voor organisaties met een netto omzet tussen 2500 en 3000 € 4.250
7 Voor organisaties met een netto omzet tussen 3000 en 3500 € 4.750
8 Voor organisaties met een netto omzet tussen 3500 en 4000 € 5.250
9 Voor organisaties met een netto omzet tussen 4000 en 4500 € 5.750
10 Voor organisaties met een netto omzet tussen 4500 en 5000 € 6.250
11 Voor organisaties met een netto omzet tussen 5000 en 5500 € 6.750
12 Voor organisaties met een netto omzet tussen 5500 en ... € 7.250

 

Ga naar boven