De Vereniging voor Beleidsonderzoek (VBO) stelt zich statutair (vastgesteld: 14 juni 1994) ten doel om 'de kwaliteit van het beleidsonderzoek te bevorderen (zijnde toegepast wetenschappelijk onderzoek en advisering ten behoeve van de ontwikkeling, besluitvorming, uitvoering en evaluatie van beleid) welk onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van beleidsinstanties, van met de uitvoering van beleid belaste organisaties en van het bedrijfsleven'.

De VBO tracht dit doel te bereiken door o.a.:

  • het vaststellen en verder ontwikkelen van hoogwaardige beroepsnormen (zowel op individueel als op instituuts-/bureauniveau);
  • het optimaliseren van de kwaliteit van het onderzoek en de daarmee samenhangende dienstverlening;
  • het behartigen van de belangen van beleidsonderzoekers en beleidsonderzoeksinstituten of -bureaus;
  • het dienen als communicatieplatform voor beleidsonderzoekers, instituten, bureaus en opdrachtgevers;
  • het profileren van het vak beleidsonderzoek.

In de loop van de tijd zijn er verschuivingen opgetreden in de nadruk op de verschillende middelen. In de negentiger jaren lag het accent vooral op de beide eerste middelen. Tegenwoordig staat het derde middel, en daarin dan vooral de belangenbehartiging van de bureaus voor beleidsonderzoek, centraal. Het VBO-bestuur is voornemens om binnen afzienbare tijd het huidige karakter van brancheorganisatie ook formeel tot uiting te laten komen door een wijziging van de statutaire doelstelling.

Ga naar boven