Statuten

De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de kwaliteit van beleidsonderzoek, zijnde toegepast wetenschappelijk onderzoek en advisering ten behoeve van de ontwikkeling, besluitvorming, uitvoering en evaluatie van beleid, welk onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van beleidsinstanties, van met de
uitvoering van het beleid belaste organisaties, en van het bedrijfsleven.

Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door het vaststellen en verder ontwikkelen van hoogwaardige beroepsnormen, zowel op individueel als op instituutsniveau, alsmede het optimaliseren van de kwaliteit van het onderzoek en de daarmee samenhangende dienstverlening, het behartigen van de belangen van beleidsonderzoekers en beleidsonderzoekinstituten of bureaus, het dienen als communicatieplatform voor beleidsonderzoekers, instituten, bureaus en opdrachtgevers; het profileren van het vak beleidsonderzoek.

Statuten Vereniging voor Beleidsonderzoek 

Reglement

In het reglement komen de lidmaatschapseisen, contributie, functieverdeling bestuur, rooster van aftreden bestuur en procedure verkiezing bestuursleden, wijzigingen in het huishoudelijk reglement en mandaatregeling aan de ord.

Huishoudelijk reglement

 

Ga naar boven