Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

Middelengebruik en seksuele grensoverschrijding: een vicieuze cirkel

Lees verder +

Zetelpeiling uitgevoerd in samenwerking met Khalid en Sophie.

Lees verder +

Renoveren of toch slopen?
RIGO maakte een handreiking voor Aedes om corporaties te helpen bij die keuze.

Lees verder +

Groepsgerichte extra ondersteuning in het reguliere vo
Inzet extra ondersteuning in vo

Lees verder +

Het begrijpen en toepassen van normen/standaarden voor veiligheid en leefbaarheid kan misschien technisch en saai lijken.

Lees verder +

Monitor digitalisering primair en voortgezet onderwijs
Onderzoeksrapporten primair onderwijs en voortgezet onderwijs MYRA 2023

Lees verder +

In opdracht van het ministerie van OCW deed Regioplan recent onderzoek naar de implementatie van de zogenoemde GREVIO-aanbevelingen, die als doel hebben om digitaal geweld tegen vrouwen en meisjes tegen te gaan. Wat is er nodig om deze aanbevelingen op een goede manier te implementeren?

Lees verder +

Stichting Onderwijsgeschillen: duurzaam noodzakelijk
Naar het best passende subsidie-instrument

Lees verder +

Paul van Egmond helpt de gemeente Rotterdam om de meerwaarde van cameratoezicht meetbaar te maken maken in een pilot in twee gebieden

Lees verder +

In opdracht van het College voor de Rechten van de Mens heeft Regioplan een onderzoek uitgevoerd naar de positie van mensen met een beperking die mede vanwege hun huidskleur, etnische kenmerken, religie, culturele achtergrond en/of migratie (van hen of hun ouders) belemmeringen ervaren bij hun maatschappelijke participatie.

Lees verder +

Warmtepompen spelen in toenemende mate een prominente rol in de warmtevoorziening van woningen door de energietransitie, hoge gasprijzen en aanstaande normering. Dit gaat veel impact hebben op de bedrijfsvoering van installatiebedrijven. KBA Nijmegen heeft daarom in opdracht van Techniek Nederland onderzoek gedaan naar de informatiebehoefte die bedrijven hebben op het gebied van warmtepompen.

Lees verder +

Hoe staat het met de vorderingen rondom diversiteit en inclusie bij de ondertekenaars van het Charter Diversiteit?

Lees verder +

Het RIGO onderzocht de effectiviteit van de wet Nijboer (of Wet maximering huurprijsverhoging geliberaliseerde huurovereenkomsten) beperkt de jaarlijkse huurverhogingen in de vrije huursector en kwamen tot een interessante conclusie.

Lees verder +
Ga naar boven