Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

Het ministerie van BZK vroeg Regioplan en RIGO om gezamenlijk een eindevaluatie uit te voeren.

Lees verder +

RIGO ondersteunde de Gemeente Zwolle bij het opstellen van en Actieplan om bestaande voorraad in de koop- en huurmarkt beter te benutten.

Lees verder +

Risicoscan Plancapaciteit voor gemeenten en Rekenkamers

Lees verder +

Renoveren of toch slopen?
RIGO maakte een handreiking voor Aedes om corporaties te helpen bij die keuze.

Lees verder +

Het begrijpen en toepassen van normen/standaarden voor veiligheid en leefbaarheid kan misschien technisch en saai lijken.

Lees verder +

Paul van Egmond helpt de gemeente Rotterdam om de meerwaarde van cameratoezicht meetbaar te maken maken in een pilot in twee gebieden

Lees verder +

In opdracht van het College voor de Rechten van de Mens heeft Regioplan een onderzoek uitgevoerd naar de positie van mensen met een beperking die mede vanwege hun huidskleur, etnische kenmerken, religie, culturele achtergrond en/of migratie (van hen of hun ouders) belemmeringen ervaren bij hun maatschappelijke participatie.

Lees verder +

Het RIGO onderzocht de effectiviteit van de wet Nijboer (of Wet maximering huurprijsverhoging geliberaliseerde huurovereenkomsten) beperkt de jaarlijkse huurverhogingen in de vrije huursector en kwamen tot een interessante conclusie.

Lees verder +

De afgelopen tien jaar verlieten elk jaar steeds meer huishoudens de Randstad om zich te vestigen in Gelderland of Overijssel. In 2022 is deze stroom gestabiliseerd.

Lees verder +

Helpen speciale instrumenten de nieuwbouw bereikbaarder te maken voor deze groep?

Lees verder +

Onderzoek uitgevoerd door Verwey Jonker Instituut.

Lees verder +

In opdracht van Woonzorg Nederland verrichtte RIGO onderzoek naar senioren die actief zijn op de woningmarkt.

Lees verder +

In opdracht van het ministerie van BZK evalueerde RIGO de tijdelijke wet Nijboer.

Lees verder +
Ga naar boven