Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

Onderzoek van Regioplan en Vrije Universiteit in opdracht van het WODC naar opvang en begeleiding van deze groepen en hoe deze verbeterd kan worden.

Lees verder +

Regioplan inventariseerde voor het derde jaar op rij de resultaten van het Charter Diversiteit, in opdracht van SER Diversiteit in Bedrijf.

Lees verder +

Inzet van meertaligheid om het welbevinden en het leren van kinderen te stimuleren.

Lees verder +

In opdracht van de Provincie onderzocht RIGO in welke mate er sprake is van discriminatie op de woningmarkt en welke bevolkingsgroepen erdoor worden getroffen.

Lees verder +

Regioplan voerde in opdracht van het Ministerie van SZW voor deze pilot een procesevaluatie uit.

Lees verder +

Schoolloopbanen van oud-leerlingen Taalcentrum RMC subregio Eem

Lees verder +

Onderzoek van SEOR in opdracht van de directie Emancipatie van het ministerie van OCW.

Lees verder +

Een verkenning naar ondersteuningsbehoeften bij migrantenouders en kansrijke aanpakken

Lees verder +

De procesevaluatie wordt in samenwerking uitgevoerd door Regioplan en de EUR.

Lees verder +

Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten heeft I&O Research opdracht gegeven een onderzoekspanel op te richten dat volledig bestaat uit arbeidsmigranten.

Lees verder +

In opdracht van dagblad Trouw onderzocht I&O Research hoe Nederlanders denken over excuses voor het slavernijverleden.

Lees verder +

Regioplan en het Verwey-Jonker Instituut bundelden kennis en destilleerden de belangrijkste inzichten over werkzame aanpakken

Lees verder +

Regioplan onderzocht een pilot voor opvang in de regio in opdracht van het WODC

Lees verder +
Ga naar boven