Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

Om schoolteams goed te informeren en te ondersteunen bij het maken van gefundeerde keuzes ontwikkelde Sardes, in opdracht van het LKCA de handreiking 'De rol van cultuureducatie in het Nationaal Programma Onderwijs'.

Lees verder +

Effecten van Engelstalig hoger onderwijs op leeromgeving, leerprocessen en leeropbrengsten

Lees verder +

Onderzocht is of vernieuwingen daadwerkelijk zijn gerealiseerd en wat de opbrengsten zijn.

Lees verder +

Veelbelovende interventie voor twee- en driejarigen met taalachterstand

Lees verder +

Effectonderzoek van improvisatievoorstellingen gericht op emotionele betrokkenheid en participatie van de peuters.

Lees verder +

Oberon heeft onderzoek gedaan naar werkplaatsen onderwijsonderzoek po en vo. Daarin is ook specifiek gekeken naar de rol van de schoolleider in een werkplaats.

Lees verder +

Integrale onderwijsjeugdhulp tijdens de 1e lockdown

Lees verder +

Eindrapportage Monitor 10-14 onderwijs

Lees verder +

De pilot richt zich op het stimuleren van het opdoen van de basisvaardigheden geletterdheid – taal en lezen – en digitale geletterdheid.

Lees verder +

Technisch rapport Peil.onderwijs Rekenen-Wiskunde einde (speciaal) basisonderwijs 2019

Lees verder +

Geschillen over toelating, verwijdering of ontwikkelingsperspectief van (dreigende) thuiszitters

Lees verder +

Ontwerponderzoek naar professionalisering van pedagogisch medewerkers in interactievaardigheden voor spel

Lees verder +
Ga naar boven