Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

Dit paper gaat over kosten en baten van loopbaanoriëntatie -en begeleiding (LOB) in het vmbo.

Lees verder +

In opdracht van het ministerie van OCW bracht Oberon samen met het Kohnstamm Instituut de regionale aanpakken in beeld rond 4 thema’s.

Lees verder +

Onderzoek naar de versnelde doorlopende leerroutes Talentontwikkeling Techniek en het Groene Lyceum

Lees verder +

Vierde (laatste) ronde integrale casestudies

Lees verder +

Dit blijkt uit recent onderzoek van Sardes en HANNN, onder 296 zorgprofessionals, naar de uitdagingen en scholingsbehoefte omtrent laaggeletterdheid bij hun cliënten.

Lees verder +

Peer support in het voortgezet onderwijs

Lees verder +

Panteia onderzocht, in opdracht van het ministerie van OCW, de eerste ervaringen met het levenlanglerenkrediet.

Lees verder +

In opdracht van Ingrado, de brancheverenging voor leerplicht en rmc, heeft Regioplan gezocht naar aanknopingspunten voor versterking van de huidige verzuimaanpak.

Lees verder +

De effectiviteit van een ontwikkelingsstimuleringsprogramma voor basisscholen in Rotterdam

Lees verder +

Dit onderzoek richt zich op het valideren van de huidige criteria in de regeling voor de onderwijssector

Lees verder +

Vanaf juli 2021 wordt een nieuw inburgeringsstelsel van kracht. In dit nieuwe stelsel gaat het ambitieniveau voor het te behalen Nederlandse taalniveau omhoog: van A2 naar B1

Lees verder +

Effectief voor het inhalen van achterstanden?

Lees verder +
Ga naar boven