Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

Eerste meting van de voortgang van de doelstelling door Oberon, SEO en Ledoux Onderwijsonderzoek.

Lees verder +

In dit project onderzochten leraren en onderzoekscoördinatoren/opleiders van vijf basisschoolbesturen en onderzoekers van drie kennisinstellingen hoe leraren diversiteit in de klas kunnen benutten voor het creëren van een inclusieve leeromgeving.

Lees verder +

Onderzoek I&O Research in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Lees verder +

Het Verwey-Jonker Instituut evalueerde de leerrechtaanpak van de gemeente Rotterdam.

Lees verder +

Een onderzoek naar de maatregelen die de gemeente Amsterdam en de Amsterdamse schoolbesturen treffen om het primair onderwijs aantrekkelijker te maken voor leraren.

Lees verder +

SEOR onderzocht projecten van JINC in het primair en voortgezet onderwijs in Amsterdam, Utrecht en Rotterdam.

Lees verder +

Over jongeren en jongvolwassenen in de RMC-subregio Eem

Lees verder +

Het peilingsonderzoek Leesvaardigheid einde (s)bo is uitgevoerd door onderzoekers van het Expertisecentrum Nederlands, KBA Nijmegen, Cito en de Radboud Universiteit, in opdracht van de Inspectie van het Onderwijs.

Lees verder +

Input en onderbouwing voor een langetermijnoplossing voor de organisatie en financiering van zorg en ondersteuning in het speciaal onderwijs.

Lees verder +

Onderzoek van Oberon en DSP in opdracht van ministeries van OCW en VWS.

Lees verder +

Inventariserend onderzoek naar bestaande projecten en programma’s die leesbevordering en cultuureducatie combineren.

Lees verder +
Ga naar boven