Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

Onderzoek I&O Research en SocialMediaMen in opdracht van GGD GHOR Nederland, de GGD’en en RIVM.

Lees verder +

Kohnstamm Instituut voerde in december 2021 in opdracht van De Kindertelefoon een kindtevredenheidsonderzoek uit.

Lees verder +

In opdracht van het Trimbos-instituut voerde I&O Research de dataverzameling uit voor de Kennismonitor Alcohol 2022.

Lees verder +

SEOR is verantwoordelijk voor de monitoring en evaluatie van MDIEU. In de eerste voortgangsrapportage gaat SEOR in op het proces rondom de aanvraag en beoordeling, en het bereik van de regeling na de eerste twee aanvraagtijdvakken.

Lees verder +

Het Verwey-Jonker Instituut evalueerde de leerrechtaanpak van de gemeente Rotterdam.

Lees verder +

Onderzoek naar een geslaagde trajectbenadering voor slachtoffers van loverboys

Lees verder +

SEOR heeft onderzoek gedaan naar de maatschappelijke meerwaarde van de Luisterlijn.

Lees verder +

De zorg even overnemen - Een landelijke verkenning naar de ontwikkeling in respijtzorg.

Lees verder +

In opdracht van de rekenkamer van Amersfoort deed DSP-groep samen met Netwerk Beter Samen onderzoek naar het functioneren van de jeugdbeschermingsketen in Amersfoort.

Lees verder +

DSP-groep geeft advies over de inkoop van Wmo-logeerzorg voor mensen met dementie in Zuid-Kennemerland en IJmond.

Lees verder +

Input en onderbouwing voor een langetermijnoplossing voor de organisatie en financiering van zorg en ondersteuning in het speciaal onderwijs.

Lees verder +

Onderzoek van Oberon en DSP in opdracht van ministeries van OCW en VWS.

Lees verder +

SEOR heeft de monitoring van SRS in 2021 uitgevoerd. Het programma SRS richt zich op regionaal aanpakken van arbeidsmarkttekorten in zorg en welzijn.

Lees verder +
Ga naar boven