Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

Het kabinet heeft Oberon en Dialogic gevraagd om onderzoek te doen naar het kennisveiligheidsbeleid van universiteiten en hogescholen.

Lees verder +

DSP-groep onderzocht in meerdere gemeenten of de Persoonsgerichte Aanpak radicalisering effect heeft en zo ja, welke interventies het meest succesvol zijn.

Lees verder +

DSP-groep evalueerde de uitvoering van prostitutie controles door de nieuwe districtelijke teams in Noord-Holland.

Lees verder +

Een onderzoek naar de veiligheidsbeleving van leraren op Rotterdamse scholen voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs

Lees verder +

DSP-groep voerde in opdracht van het WODC een onderzoek uit naar het bevorderen van ambtelijke integriteit in Caribisch Nederland

Lees verder +

In opdracht van de gemeente Den Haag voerde DSP-groep een onderzoek uit naar de effectiviteit van de vergunningplicht in delen van de Weimarstraat en Beeklaan in Den Haag.

Lees verder +

Verkennend onderzoek van DSP-groep in samenwerking met I&O Research in opdracht van het WODC.

Lees verder +

Expertise en ervaring DSP-groep met beleid op mensenhandel

Lees verder +

Het begrijpen en toepassen van normen/standaarden voor veiligheid en leefbaarheid kan misschien technisch en saai lijken.

Lees verder +

In opdracht van het ministerie van OCW deed Regioplan recent onderzoek naar de implementatie van de zogenoemde GREVIO-aanbevelingen, die als doel hebben om digitaal geweld tegen vrouwen en meisjes tegen te gaan. Wat is er nodig om deze aanbevelingen op een goede manier te implementeren?

Lees verder +

Paul van Egmond helpt de gemeente Rotterdam om de meerwaarde van cameratoezicht meetbaar te maken maken in een pilot in twee gebieden

Lees verder +

Onderzoek van KBA Nijmegen in opdracht van het ministerie van OCW en in samenwerking met Praktikon en ResearchNed.

Lees verder +

Derde Cohortstudie: Resultaten van de aanpak partnergeweld en kindermishandeling.

Lees verder +
Ga naar boven