Met de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wbmgp) kunnen gemeenten in gebieden waar de leefbaarheid en veiligheid onder druk staan huurwoningen selectief toewijzen. Woningzoekenden kunnen geweigerd worden op basis van de aard van hun inkomen of crimineel of overlastgevend gedrag in het verleden, of juist voorrang krijgen op basis van sociaaleconomische kenmerken.

Om de vijf jaar wordt de Wbmgp geëvalueerd. RIGO voerde deze keer de landelijke evaluatie uit op basis van lokale evaluaties van gemeenten en interviews onder professionals en ervaringsdeskundigen, afgenomen door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. 

De effecten van de Wet beperkende maatregelen grootstedelijke problematiek - beter bekend als de Rotterdamwet - blijken moeilijk te meten, maar gemeenten en bewoners zijn overwegend positief over de inzet ervan.

Lees verder
Ga naar boven