Het provinciaal bestuur van Fryslân, geeft in het coalitieprogramma en de uitvoeringsagenda 2015-2019 aandacht aan versterking van de positie van vervoer over water door het stimuleren van de samenwerking van de Friese (binnen)havens.

 

De bereikbaarheid van de belangrijkste economische centra: Leeuwarden; Drachten; Heerenveen; Sneek (en Harlingen), kortweg F4, door klasse Va schepen is een ambitie. Maatschappelijke kosten- en baten analyses moeten de haalbaarheid en de mate waarin dit kan worden gerealiseerd of gefaciliteerd aantonen.


Om te zijner tijd het bestuur over een eventuele investeringsbeslissing te kunnen adviseren wil de provincie Fryslân de goederenstromen naar de Friese havens, onderscheiden naar bestemming en herkomst, product en omvang laten monitoren. 

Lees verder
Ga naar boven