Naar een meer toekomstbestendige organisatie

Tegen de achtergrond van een versnipperd (opleidingen)landschap, een groot aantal betrokken
partijen en de vraag naar goed opgeleide vakmensen, alsmede het aflopen van de looptijd van
de beleidsbrief ‘Erfgoed Telt’ (2018) met bijbehorende financiering, heeft het Ministerie van
OCW/de Directie Erfgoed en Kunsten KBA Nijmegen en Bureau Turf opdracht gegeven een verkennend onderzoek uit te voeren naar (mogelijkheden ter versterking van) de organisatie van het
onderwijs en het functioneren van de samenwerking tussen de betrokken actoren. Dit met het
oog op het stimuleren van de aantrekkelijkheid van de opleidingen en het vergroten van de instroom. De focus in de verkenning ligt op het restauratieonderwijs op mbo-niveau (alle verschillende vormen van opleiding, zoals hiervoor genoemd, dus niet alleen in het bekostigde mbo).

Lees verder
Ga naar boven