Op 7 juli 2023 is het eindrapport over de pilot tweetalig primair onderwijs (tpo) in definitieve vorm door de minister van OCW met de Tweede Kamer gedeeld. Het Expertisecentrum Nederlands verrichtte in samenwerking met KBA Nijmegen, Radboud Universiteit en Universiteit Utrecht acht jaar flankerend onderzoek naar de effecten van tweetalig primair onderwijs, met name op de ontwikkeling van de Engelse taalvaardigheid en die van de basisvaardigheden Nederlandse taal en rekenen van de leerlingen.

Tijdens het onderzoek zijn leerlingen op de pilotscholen gevolgd van groep 1 t/m groep 8. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat de leerlingen die tweetalig onderwijs volgen betere scores halen op Engels en ten minste even goed scoren op Nederlands en rekenen in vergelijking met leerlingen die regulier onderwijs volgen.

Lees verder
Ga naar boven