Het Expertisecentrum Nederlands (EN) is opgericht als een taalkenniscentrum. Het EN heeft de visie dat een goede ontwikkeling en beheersing van de Nederlandse taal onmisbaar is voor schoolsucces en maatschappelijk functioneren. Goed taalonderwijs aan kinderen en jongeren is daarom essentieel.

Het Expertisecentrum Nederlands richt zich op taalonderwijs in de volle breedte, van VVE tot po, vo, so, mbo en ho. Thema’s die centraal staan zijn divers: leesvaardigheid en -motivatie, dyslexie, laaggeletterdheid, mondelinge taalvaardigheid, digitale geletterdheid, woordenschat, schrijfvaardigheid, meertaligheid, speciale leerbehoeften en de rol van taal in andere vakken. Het EN vormt de brug tussen wetenschap en praktijk, met onderzoekers met een grondige kennis op het gebied van taal, leren en ontwikkelen en een sterke betrokkenheid bij de onderwijspraktijk.

Opdrachtgevers zijn het ministerie van OCW, NWO, NRO en ZonMw. Lopende onderzoeken en projecten zijn o.a. de onderzoeken naar leesprestaties: PISA, PIRLS, Peil en het Stimuleringsprogramma Aanpak Dyslexie.
Wetenschappelijk directeur: Eliane Segers
Algemeen directeur: Maarten Wolbers
Ga naar boven