Om studievertraging aan te pakken en studentenwelzijn te verbeteren is er door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een nationaal herstelprogramma gestart als onderdeel van het Nationaal Programma Onderwijs (hierna NPO). In het bestuursakkoord NPO1 is de invulling van het NPO voor het mbo en ho vastgelegd. De maatregelen in dit akkoord zijn bedoeld om verdere studievertraging en leerachterstanden te voorkomen, en om opgelopen vertraging en achterstanden zo snel mogelijk in te halen. In voorliggend onderzoek, de Macromonitor NPO mbo-ho, wordt in kaart gebracht wat de impact is van maatregelen ter bestrijding van COVID-19 op het onderwijs en de arbeidstoeleiding, en of de ingezette NPO-middelen bijdragen aan het beperken hiervan. Het betreft een eerste tussenrapportage.

Lees verder
Ga naar boven