In het verlengde van de Wet Vroegtijdige Aanmelddatum en Toelatingsrecht mbo is de Voorziening Vroegtijdig Aanmelden (VVA) ingevoerd. In deze voorziening wisselen vo-scholen, mbo-instellingen en gemeenten gegevens uit over de aanmeldingen van studenten die overstappen naar het mbo. In de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel1 is het doel als volgt geformuleerd:
‘Het doel hiervan is een sluitende informatievoorziening te creëren waarmee alle overstappende
jongeren in Nederland met behulp van actuele informatie gedurende de overstap op de voet gevolgd en tijdig begeleid kunnen worden, zodat ze aankomen op het mbo. In de huidige situatie is er nog geen sprake van een sluitende informatievoorziening.’

In dit onderzoek is aan de hand van gesprekken met stakeholders, met vertegenwoordigers vanuit vo, mbo en gemeenten uit tien RMC-regio’s en twee expertsessies onderzocht welke aanpassingen nodig zijn aan de VVA om het veld in staat te stellen de doelen van de VVA te bereiken
en wat dan nodig is om die aanpassingen te realiseren.

Het gevraagde onderzoek moet de stuurgroep VVA en OCW handvatten geven voor een besluit over de toekomst van de VVA en onderbouwing voor een eventueel benodigde wetswijziging.

Lees verder
Ga naar boven