In het programma van de Evaluatie Passend Onderwijs zijn vijftien meerjarige casestudies uitgevoerd van 2016 tot en met 2019:

  • 5 in het primair onderwijs ;
  • 5 in het voortgezet onderwijs;
  • 5 in het middelbaar beroepsonderwijs.

Deze rapportage bevat de bevindingen van de vierde (laatste) ronde integrale casestudies voor het primair en voortgezet onderwijs. Over de eerste, tweede en derde ronde zijn afzonderlijke rapporten verschenen, deze betreffen de situatie in de cases in 2016, 2017 en 2018.

In deze ronde zijn interviews gevoerd met de directeuren van samenwerkingsverbanden, bestuurders, schoolleiders, intern begeleiders (po) of ondersteuningscoördinatoren (vo) en leraren. Er is vooral teruggekeken naar:

  • Wat heeft passend onderwijs volgens de betrokkenen uit de cases nu feitelijk veranderd?
  • In hoeverre zijn gestelde doelen bereikt?
  • Hoe wordt geoordeeld over de werking van de beleidsinstrumenten die zijn ingezet en over rolverdelingen?
Lees verder
Ga naar boven