Veelbelovende interventie voor twee- en driejarigen met taalachterstand.

Voorlezen geeft een sterke impuls aan de taalontwikkeling van jonge kinderen, maar lang niet alle kinderen worden geregeld voorgelezen. Doel van dit experiment was te testen of digitaal voorlezen barrières weg kan nemen die een belemmering vormen voor voorlezen van papier. 

Het project is onderdeel van het programma ‘Innovatiecentra vve’ van het ministerie van OCW en NRO, waarin vijf interventies werden geselecteerd en onderzocht op hun bijdrage aan verhoging van kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie. Naast dit Dordtse project werden vier andere innovatiecentra onderzocht, in de gemeenten Den Haag, Amsterdam, Leiden en Heerlen.

Lees verder
Ga naar boven