Gemeenten hebben dezelfde wettelijke taken, maar de omstandigheden waaronder zij die moeten uitvoeren lopen sterk uiteen. Bij de verdeling van de 30 miljard euro van het gemeentefonds over gemeenten dient zo goed mogelijk rekening te worden gehouden met deze uiteenlopende omstandigheden. Verdeelmodellen dienen gebaseerd te zijn op objectieve structuurkenmerken van gemeenten.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties laat onderzoeken hoe de verdeling van het gemeentefonds het beste kan worden herijkt. Cebeon voert in samenwerking met Regioplan onderzoek uit dat moet leiden tot verdeelvoorstellen voor de zogenaamde Klassieke clusters. Hierbij gaat het om onder andere: veiligheid, onderwijs, infrastructuur en gebiedsontwikkeling, sport en cultuur. De uitkomsten van deze voorstellen vormden voor de minister aanleiding tot nader onderzoek. Cebeon voert analyses uit om de verdeelformules verder te verbeteren.

Lees verder
Ga naar boven