In samenspraak en in opdracht van het Ministerie BZK, Provincie Limburg en regiogemeenten heeft RIGO een nulmeting “brede welvaart” en de fysieke woonomgeving opgezet.

Regio en Rijk hebben samen een Plan van Aanpak opgesteld voor de regio Zuid-Limburg, gericht op zowel het benutten van kansen als het wegwerken van achterstanden op sociaal- en gezondheidsgebied. Dit in het kadert van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI).

Onderdeel van het traject is een nulmeting om op gemeente- en wijkniveau een beeld te krijgen op verschillende thema’s die iets zeggen over de stand van zaken aangaande “brede welvaart” en de fysieke woonomgeving. 

Lees verder
Ga naar boven