Vanaf juli 2021 wordt een nieuw inburgeringsstelsel van kracht. In dit nieuwe stelsel gaat het ambitieniveau voor het te behalen Nederlandse taalniveau omhoog: van A2 naar B1. De afgelopen jaren is namelijk gebleken dat taalniveau A2 vaak te laag is voor het vinden van een geschikte baan.

Ter voorbereiding op het nieuwe inburgeringsstelsel worden pilots uitgevoerd genaamd ‘B1-Route’, waarin inburgeraars die zijn geslaagd in het behalen van taalniveau A2 binnen het huidige stelsel, binnen een jaar naar niveau B1 worden begeleid. Sardes voert tijdens de uitvoering van de pilot B1-route een procesevaluatie uit. De centrale probleemstelling van het onderzoek is: wat werkt goed, wat werkt minder goed, voor welke doelgroepen, hoe werkt het en onder welke voorwaarden?

In het tussenrapport leest u alvast enkele ervaringen van de zes pilots. Dit bevat voor gemeenten en taalaanbieders interessante informatie die kan worden gebruikt bij de voorbereiding op het nieuwe stelsel.

Lees verder
Ga naar boven