Het project ‘Innovatiecentra voor- en vroegschoolse educatie’ legt vernieuwingen in de vve onder een vergrootglas. Onderzocht is in hoeverre de vernieuwing daadwerkelijk is gerealiseerd en wat de opbrengst is. Per deelproject is een onderzoeksrapport verschenen.

In het overkoepelende eindrapport is van elk deelproject nagegaan of de innovatie goed onderbouwd is, dat wil zeggen, of het plausibel is dat de innovatie het gedrag van pedagogisch medewerkers (pm’ers) of kinderen in de verwachte richting kan beïnvloeden, of de plannen duidelijk omschreven en uitvoerbaar zijn, of de innovatie door betrokkenen als verbetering van de bestaande praktijk wordt ervaren, en wat de opbrengsten zijn.

Lees verder
Ga naar boven