De uitkomsten van het inventarisatieonderzoek in het kader van het programma ‘School en omgeving’ maken duidelijk dat de ontwikkeling van de verrijkte schooldag op veel bijval in het veld kan rekenen. De bereidheid om aan het onderzoek mee te werken was groot en uit de bevindingen komt naar voren dat er landelijk hard wordt gewerkt om de verrijkte schooldag gestalte te geven. Daarbij wordt duidelijk dat coalities van scholen, instellingen en gemeenten zoeken naar mogelijkheden om hun lokale aanpak verder te versterken, uit te breiden en te verduurzamen. Dat maakt dat er de komende jaren behoefte is aan gedegen kennis en informatie over hoe de verrijkte schooldag het beste kan worden vormgegeven. Die kennis en informatie dienen op een handzame manier ter beschikking te worden gesteld aan alle betrokken partijen. Daarnaast is het van belang om de uitwisseling en wisselwerking tussen voorlopers, doorgroeiers, starters te blijven stimuleren en ondersteunen.

Het onderzoek is uitgevoerd door Oberon, KBA Nijmegen en Kohnstamm Instituut in opdracht van het ministerie van OCW en bestaat uit vier deelstudies.

Lees verder
Ga naar boven