Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

In opdracht van het ministerie van OCW deed Regioplan recent onderzoek naar de implementatie van de zogenoemde GREVIO-aanbevelingen, die als doel hebben om digitaal geweld tegen vrouwen en meisjes tegen te gaan. Wat is er nodig om deze aanbevelingen op een goede manier te implementeren?

Lees verder +

In opdracht van het College voor de Rechten van de Mens heeft Regioplan een onderzoek uitgevoerd naar de positie van mensen met een beperking die mede vanwege hun huidskleur, etnische kenmerken, religie, culturele achtergrond en/of migratie (van hen of hun ouders) belemmeringen ervaren bij hun maatschappelijke participatie.

Lees verder +

Hoe staat het met de vorderingen rondom diversiteit en inclusie bij de ondertekenaars van het Charter Diversiteit?

Lees verder +

Onderzoek naar digitale werkplaatsen voor onderwijsontwikkeling.

Lees verder +

Onderzoek in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur, en Wetenschap (OCW).

Lees verder +

Samen met het Expertisecentrum Beroepsonderwijs (ECBO) deed Regioplan onderzoek naar het Schoolleiders Innovatie Ontwikkelfonds (SIOF).

Lees verder +

Onderzoek in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Lees verder +

Onderzoek naar modernisering van de wetgeving rondom kinderarbeid.

Lees verder +

Onderzoek naar belemmeringen voor asielzoekers bij het toetreden tot de arbeidsmarkt.

Lees verder +

Onderzoek in opdracht van het Capaciteitsorgaan naar het werkveld van tandartsen en mondhygiënisten.

Lees verder +

Onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS over de rol van gender bij geweld.

Lees verder +

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) onderzocht Regioplan het handhavingsbeleid in zes andere Europese landen.

Lees verder +

Een onderzoek – in opdracht van het ministerie van SZW – over hoe gemeenten de samenwerking tussen de domeinen Veiligheid en Werk & Inkomen (W&I) kunnen vormgeven, zodat werk een essentieel en substantieel onderdeel wordt van de preventieve aanpak van ondermijning.

Lees verder +
Ga naar boven