Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

Evaluatie van de Stimuleringsregeling Bewonersinitiatieven Veiligheid van de gemeente Den Haag.

Lees verder +

Onderzoek naar de werking van de Wet tegengaan huwelijksdwang in de praktijk.

Lees verder +

Panteia evalueerde in opdracht van het ministerie van SZW de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten.

Lees verder +

Regioplan onderzocht de stand van zaken van het tweedeloopbaanbeleid van de brandweer. Dit beleid heeft als doel dat medewerkers maximaal twintig jaar in een bezwarende functie actief zijn.

Lees verder +

Voor de gemeente Rijswijk onderzocht DSP-groep of de bestuurlijke boete een geschikt middel is voor de aanpak van kleine overtredingen in de openbare ruimte.

Lees verder +

Een onderzoek naar de meerwaarde en mogelijkheden van ruilwinkels in Tilburg-Noord en Tilburg-Zuid.

Lees verder +

Jaarlijks rapporteert Panteia over de omvang en de karakteristieken van de Wsw door middel van een rapportage.

Lees verder +

Samen met Regioplan heeft Cebeon een grootschalig onderzoek verricht naar de arbeidsmarkt van het sociaal domein.

Lees verder +

Het Verwey-Jonker Instituut evalueerde het programma 'Opgroeien in armoede' en presenteert in dit rapport de resultaten van het onderzoek.

Lees verder +

Wij hebben het functioneren van de lokale allianties waarin banken, notarissen, mentoren en bewindvoerders samenwerken met hulpverleners, in opdracht van het Ministerie van VWS onderzocht.

Lees verder +

Dit blijkt uit onderzoek van I&O Research naar hulp, ondersteuning en zorg van inwoners uit het werkgebied van zorgorganisatie Omring onder 3.427 inwoners van dit gebied.

Lees verder +

In dit onderzoek is gekeken naar de mate waarin huishoudens net boven de armoedegrens moeite hebben om rond te komen.

Lees verder +

Onderzocht is welke knelpunten bij toegankelijkheid van woningen en gebouwen in de praktijk vaak voorkomen en hoe deze knelpunten te verhelpen of te voorkomen zijn.

Lees verder +

Het project ”Betere Gezondheid Somalische en Afghaanse Nederlanders” is gericht op empowerment van Somalische en Afghaanse Nederlanders die in armoede leven, en op het verbeteren van hun gezondheid in respectievelijk Tilburg en Rotterdam.

Lees verder +

Doel van dit onderzoek is inzicht te geven hoe op dit moment in Nederlandse gemeenten vorm wordt gegeven aan het jongerenwerk.

Lees verder +
Ga naar boven