Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

Cebeon onderzocht voor het WODC de toepassing van drie bevoegdheden in het kader van het maatschappelijk verantwoord innen van boetes.

Lees verder +

Identificatie hiaten voor omgevingsdiensten in het onderzoek naar financiële effecten van de Omgevingswet.

Lees verder +

Evaluatieonderzoek in de relatie tussen bestuurlijke en financiële inrichting en bekostiging van de BRC.

Lees verder +

Voor het WODC heeft Cebeon, samen met Regioplan, de toegevoegde waarde van de sirene in vergelijking met andere crisiscommunicatiemiddelen vergeleken.

Lees verder +

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties laat onderzoeken hoe de verdeling van het gemeentefonds het beste kan worden herijkt.

Lees verder +

Samen met Regioplan heeft Cebeon een grootschalig onderzoek verricht naar de arbeidsmarkt van het sociaal domein.

Lees verder +

Vlaardingen zet stevig in op de wijkteams, en dat werpt vruchten af.

Lees verder +
Ga naar boven