Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties laat onderzoeken hoe de verdeling van het gemeentefonds het beste kan worden herijkt.

Lees verder +

Samen met Regioplan heeft Cebeon een grootschalig onderzoek verricht naar de arbeidsmarkt van het sociaal domein.

Lees verder +

Vlaardingen zet stevig in op de wijkteams, en dat werpt vruchten af.

Lees verder +
Ga naar boven