Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

Onderzoek I&O Research in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Lees verder +

SEOR is verantwoordelijk voor de monitoring en evaluatie van MDIEU. In de eerste voortgangsrapportage gaat SEOR in op het proces rondom de aanvraag en beoordeling, en het bereik van de regeling na de eerste twee aanvraagtijdvakken.

Lees verder +

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) onderzocht Regioplan het handhavingsbeleid in zes andere Europese landen.

Lees verder +

Onderzoek naar factoren die van invloed zijn op de mate waarin Amsterdamse sportverenigingen aandacht hebben voor een positieve sportcultuur.

Lees verder +

Een onderzoek – in opdracht van het ministerie van SZW – over hoe gemeenten de samenwerking tussen de domeinen Veiligheid en Werk & Inkomen (W&I) kunnen vormgeven, zodat werk een essentieel en substantieel onderdeel wordt van de preventieve aanpak van ondermijning.

Lees verder +

Voor kennisplatform Corpovenista onderzocht RIGO de levensloop van huurders van corporatiewoningen vanaf het moment van instroom.

Lees verder +

Het Verwey-Jonker Instituut evalueerde de leerrechtaanpak van de gemeente Rotterdam.

Lees verder +

Een onderzoek naar de maatregelen die de gemeente Amsterdam en de Amsterdamse schoolbesturen treffen om het primair onderwijs aantrekkelijker te maken voor leraren.

Lees verder +

Onderzoek I&O Research namens Provincie Overijssel over brede welvaart.

Lees verder +

Eerste evaluatie van het convenant en de bijbehorende Meerjarenstrategie (MJS) 2021-2024 tussen stichting Pantar en gemeente Amsterdam.

Lees verder +

Onderzoek naar een geslaagde trajectbenadering voor slachtoffers van loverboys

Lees verder +
Ga naar boven