Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

RIGO ondersteunde de Gemeente Zwolle bij het opstellen van en Actieplan om bestaande voorraad in de koop- en huurmarkt beter te benutten.

Lees verder +

Risicoscan Plancapaciteit voor gemeenten en Rekenkamers

Lees verder +

Middelengebruik en seksuele grensoverschrijding: een vicieuze cirkel

Lees verder +

Zetelpeiling uitgevoerd in samenwerking met Khalid en Sophie.

Lees verder +

Renoveren of toch slopen?
RIGO maakte een handreiking voor Aedes om corporaties te helpen bij die keuze.

Lees verder +

Groepsgerichte extra ondersteuning in het reguliere vo
Inzet extra ondersteuning in vo

Lees verder +

Het begrijpen en toepassen van normen/standaarden voor veiligheid en leefbaarheid kan misschien technisch en saai lijken.

Lees verder +

Monitor digitalisering primair en voortgezet onderwijs
Onderzoeksrapporten primair onderwijs en voortgezet onderwijs MYRA 2023

Lees verder +

Wat is de omvang van groepen in de samenleving die met hardheden in arbeidsongeschiktheidsstelsel te maken krijgen?

Lees verder +

Verkennend onderzoek naar invulling, meerwaarde en mogelijke verbeterpunten van subsidieregeling voor naschools sportaanbod.

Lees verder +

Inventarisatie van initiatieven gericht op promotie van techniek/IT in po en vo rondom mbo- en hbo-campussen in Zuid-Holland.

Lees verder +

In opdracht van het ministerie van OCW deed Regioplan recent onderzoek naar de implementatie van de zogenoemde GREVIO-aanbevelingen, die als doel hebben om digitaal geweld tegen vrouwen en meisjes tegen te gaan. Wat is er nodig om deze aanbevelingen op een goede manier te implementeren?

Lees verder +
Ga naar boven