Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

Inventarisatie van initiatieven gericht op promotie van techniek/IT in po en vo rondom mbo- en hbo-campussen in Zuid-Holland.

Lees verder +

In opdracht van het ministerie van OCW deed Regioplan recent onderzoek naar de implementatie van de zogenoemde GREVIO-aanbevelingen, die als doel hebben om digitaal geweld tegen vrouwen en meisjes tegen te gaan. Wat is er nodig om deze aanbevelingen op een goede manier te implementeren?

Lees verder +

Stichting Onderwijsgeschillen: duurzaam noodzakelijk
Naar het best passende subsidie-instrument

Lees verder +

Paul van Egmond helpt de gemeente Rotterdam om de meerwaarde van cameratoezicht meetbaar te maken maken in een pilot in twee gebieden

Lees verder +

In opdracht van het College voor de Rechten van de Mens heeft Regioplan een onderzoek uitgevoerd naar de positie van mensen met een beperking die mede vanwege hun huidskleur, etnische kenmerken, religie, culturele achtergrond en/of migratie (van hen of hun ouders) belemmeringen ervaren bij hun maatschappelijke participatie.

Lees verder +

RIGO onderzocht voor de gemeente Middelburg de toeristische draagkracht in de binnenstad.

Lees verder +

Onderzoek in opdracht van Techniek Nederland naar de informatiebehoefte van MKB-installatiebedrijven op het gebied van warmtepompen.

Lees verder +

Onderzoek in opdracht van het ontwikkelingsfonds voor de technische installatiebranche Wij Techniek.

Lees verder +

Hoe staat het met de vorderingen rondom diversiteit en inclusie bij de ondertekenaars van het Charter Diversiteit?

Lees verder +

Onderzoek van KBA Nijmegen in opdracht van het ministerie van OCW en in samenwerking met Praktikon en ResearchNed.

Lees verder +

Het RIGO onderzocht de effectiviteit van de wet Nijboer (of Wet maximering huurprijsverhoging geliberaliseerde huurovereenkomsten) beperkt de jaarlijkse huurverhogingen in de vrije huursector en kwamen tot een interessante conclusie.

Lees verder +

De afgelopen tien jaar verlieten elk jaar steeds meer huishoudens de Randstad om zich te vestigen in Gelderland of Overijssel. In 2022 is deze stroom gestabiliseerd.

Lees verder +

KBA Nijmegen heeft samen met Oberon en Kohnstamm Instituut onderzoek gedaan naar schoolkosten in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs

Lees verder +
Ga naar boven