Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

Oberon heeft onderzoek gedaan naar werkplaatsen onderwijsonderzoek po en vo. Daarin is ook specifiek gekeken naar de rol van de schoolleider in een werkplaats.

Lees verder +

Eindrapportage Monitor 10-14 onderwijs

Lees verder +

In opdracht van het ministerie van OCW bracht Oberon samen met het Kohnstamm Instituut de regionale aanpakken in beeld rond 4 thema’s.

Lees verder +

Vierjarig effectonderzoek van Oberon en Universiteit Utrecht naar het programma van Stichting leerKRACHT, in opdracht van NRO

Lees verder +

Een evaluatie van de opbrengsten van de Kwaliteitsimpuls voor het politieonderwijs in Caribisch Nederland, in de periode 2016-2019

Lees verder +

Oberon voert al een aantal jaren een onderzoek uit in opdracht van Playing for Success, waarin de voortgang en tevredenheid wordt gemeten onder deelnemers, docenten en ouders.

Lees verder +

In navolging van het rapport 'Licht op schaduwonderwijs' heeft Oberon in samenwerking met SEO een uitgebreide vervolgmeting uitgevoerd.

Lees verder +

Oberon deed in opdracht van de gemeente Rotterdam en het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Rotterdam een onderzoek naar knelpunten rond passend onderwijs en de aansluiting met jeugdhulp.

Lees verder +

Onderzoeksbureau Oberon heeft onderzoek uitgevoerd in opdracht van Stichting entoen.nu en het ministerie van OCW naar de stand van zaken rond de Canon van Nederland.

Lees verder +

Oberon heeft (na een eerste meting in 2016) opnieuw landelijk onderzoek gedaan naar de samenwerking tussen basisscholen en kinderopvang, met specifieke aandacht voor de ontwikkeling van kindcentra.

Lees verder +

Met behulp van subsidie van de gemeente Utrecht bracht Oberon in samenwerking met de universiteit Utrecht en onderzoeksbureau SEO de verschillen in onderwijskansen in beeld.

Lees verder +

In opdracht van het Ministerie van OCW heeft Oberon de evaluatie van de beleidsregel verstrekking licentie Topsporttalentschool vo uitgevoerd.

Lees verder +

Oberon heeft (samen met het Kohnstamm Instituut) het kwalitatieve onderzoek over Passend onderwijs uitgevoerd dat de Inspectie heeft gebruikt voor het hoofdstuk ‘Kwetsbare leerlingen en studenten’.

Lees verder +
Ga naar boven