Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

Eerste meting van de voortgang van de doelstelling door Oberon, SEO en Ledoux Onderwijsonderzoek.

Lees verder +

Onderzoek van Oberon en DSP in opdracht van ministeries van OCW en VWS.

Lees verder +

Op verzoek van de Stichting CPNB en de Stichting Lezen heeft Oberon in 2020 en 2021 onderzoek gedaan naar de BoekenBoost.

Lees verder +

Deze monitor brengt de stand van de medezeggenschap in het hoger onderwijs in kaart.

Lees verder +

Evaluatie van de werking van de wijzigingen in de WOT (Wet op het Onderwijstoezicht).

Lees verder +

Onderzoek naar de juridische, financiële en uitvoeringsconsequenties van een overheveling van de verantwoordelijkheid voor zorg van kinderen met Ernstige Dyslexie van gemeenten naar onderwijs.

Lees verder +

Meerjarig onderzoek van een consortium van Sardes, Oberon en Cebeon in opdracht van ministerie van OCW.

Lees verder +

In het nieuwste advies van de Onderwijsraad wordt veelvuldig geciteerd uit eerder onderzoek dat Oberon samen met SEO Economisch Onderzoek verrichte naar aanvullend onderwijs in de po en vo.  

Lees verder +

In opdracht van de Onderwijsraad heeft Oberon samen met SEO een verkennend onderzoek gedaan naar de verschijningsvormen van aanvullend onderwijs en publiek-private samenwerking in het mbo.

Lees verder +

Onderzoek is in opdracht van de G4 samenwerkingsverbanden passend onderwijs

Lees verder +

Oberon voerde samen met Universiteit Utrecht een vierjarig effectonderzoek uit naar het programma van Stichting leerKRACHT.

Lees verder +
Ga naar boven