Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

Oberon heeft (na een eerste meting in 2016) opnieuw landelijk onderzoek gedaan naar de samenwerking tussen basisscholen en kinderopvang, met specifieke aandacht voor de ontwikkeling van kindcentra.

Lees verder +

Sinds 2011 kunnen docenten (po, vo, mbo, hbo) een beurs aanvragen om promotieonderzoek te doen. Door wie en waarom wordt deze aangevraagd? Dat evalueerde Regioplan. Vakblad Didactief stelde projectleider Kees van Bergen drie vragen over dit onderzoek.

Lees verder +

De effecten van Het Peutercollege (2013-2018)

Lees verder +

Opnieuw hebben Panteia en Etil voor SBB de kansen op de arbeidsmarkt voor afgestudeerde mbo-ers berekend.

Lees verder +

Wat is de aard en omvang van huiselijk geweld en kindermishandeling in Nederland? Welke ontwikkeling heeft hierin plaatsgevonden? Is er samenloop van beide vormen van geweld binnen gezinnen?

Lees verder +

Met behulp van subsidie van de gemeente Utrecht bracht Oberon in samenwerking met de universiteit Utrecht en onderzoeksbureau SEO de verschillen in onderwijskansen in beeld.

Lees verder +

In opdracht van het Ministerie van OCW heeft Oberon de evaluatie van de beleidsregel verstrekking licentie Topsporttalentschool vo uitgevoerd.

Lees verder +

Oberon heeft (samen met het Kohnstamm Instituut) het kwalitatieve onderzoek over Passend onderwijs uitgevoerd dat de Inspectie heeft gebruikt voor het hoofdstuk ‘Kwetsbare leerlingen en studenten’.

Lees verder +

Regioplan voerde in opdracht van het ministerie van OCW een onderzoek uit ter evaluatie van de Regeldrukagenda

Lees verder +
Ga naar boven