Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

In Nieuwegein zijn diverse ‘kunstzinnige interventies’ ontwikkeld, gericht op mensen met psychosociale problemen en aangeboden aan eenieder die wil meedoen.

Lees verder +

Maatschappelijk verantwoord incasseren van schulden bij zwerfjongeren.

Lees verder +

Het Verwey-Jonker Instituut evalueerde het programma Groen Verbindt van het Oranje Fonds tussen 2015 en 2018.

Lees verder +

Een meta-analytisch literatuur- en expertonderzoek naar de relatie tussen huiselijk geweld, kindermishandeling en geweld in de publieke ruimte.

Lees verder +

Met dit verkennend onderzoek hebben we geprobeerd inzicht te verkrijgen in wat gemengde woonprojecten, waarbij statushouders en reguliere huurders samenleven in een wooncomplex, kunnen bijdragen aan de integratie en participatie van statushouders.

Lees verder +

Vlaardingen zet stevig in op de wijkteams, en dat werpt vruchten af.

Lees verder +

KIS onderzocht hoe samenwerkingsverbanden tussen vluchtelingen- en migrantenzelforganisaties en lokale instellingen duurzaam bijdragen aan het verbeteren van de positie van maatschappelijk kwetsbare burgers met een migratieachtergrond.

Lees verder +

In dit onderzoek worden werkzame elementen voor een effectieve communicatie tussen instanties en laagtaalvaardige inwoners met een migratieachtergrond beschreven.

Lees verder +

Welke effecten heeft gemengd wonen op de integratie? RIGO onderzocht een aantal Amsterdamse projecten.

Lees verder +

Een toename van wachttijden voor sociale huurwoningen blijkt uit een inventarisatie door RIGO in opdracht van het ministerie van BZK.

Lees verder +

De ontwikkelingen bij het FBNR, andere noodfondsen en de individuele bijzondere bijstand in Rotterdam

Lees verder +
Ga naar boven