Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

Het project ”Betere Gezondheid Somalische en Afghaanse Nederlanders” is gericht op empowerment van Somalische en Afghaanse Nederlanders die in armoede leven, en op het verbeteren van hun gezondheid in respectievelijk Tilburg en Rotterdam.

Lees verder +

Verkenning naar de totstandkoming van schooladviezen voor leerlingen met een migratieachtergrond.

Lees verder +

Met dit verkennend onderzoek hebben we geprobeerd inzicht te verkrijgen in wat gemengde woonprojecten, waarbij statushouders en reguliere huurders samenleven in een wooncomplex, kunnen bijdragen aan de integratie en participatie van statushouders.

Lees verder +

Regioplan heeft voor ministerie van SZW geïnventariseerd welke voorschakel­voorzieningen momenteel door onderwijsinstellingen en privéaanbieders zijn ontwikkeld.

Lees verder +

KIS onderzocht hoe samenwerkingsverbanden tussen vluchtelingen- en migrantenzelforganisaties en lokale instellingen duurzaam bijdragen aan het verbeteren van de positie van maatschappelijk kwetsbare burgers met een migratieachtergrond.

Lees verder +

In dit onderzoek worden werkzame elementen voor een effectieve communicatie tussen instanties en laagtaalvaardige inwoners met een migratieachtergrond beschreven.

Lees verder +

Welke effecten heeft gemengd wonen op de integratie? RIGO onderzocht een aantal Amsterdamse projecten.

Lees verder +

Het beleid van de overheid is erop gericht om Nederland zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor kennismigranten. Een helder en transparant toelatingsbeleid is een van de maatregelen om Nederland aantrekkelijk te houden voor kennismigranten. Maar hoe ervaren kennismigranten het Nederlandse toelatingsbeleid eigenlijk en wat zijn de belangrijkste redenen om voor Nederland te kiezen?

Lees verder +

In dit onderzoek is de beleidslogica van de maatregelen gericht op asielzoekers uit veilige landen onderzocht.

Lees verder +

Verkennende studie naar rol van gezondheid van vergunninghouders bij gemeentelijke dienstverlening richting werk en participatie.

Lees verder +

Factsheet over mantelzorgers en vrijwillige inzet bij mensen met een migratieachtergron.

Lees verder +

In veel gemeenten zijn de afgelopen jaren verschillende initiatieven ontwikkeld om de (arbeids)participatie van statushouders te vergroten.

Lees verder +

Hoe kan je als gemeente of buurtprofessional vroegtijdig polarisatie op buurtniveau signaleren, voorkomen en verminderen? En hoe versterk je verbinding en cohesie tussen groepen? KIS ontwikkelde een praktische handreiking voor de partijen die op buurtniveau te maken hebben met polarisatie

Lees verder +
Ga naar boven