Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

SEOR heeft onderzoek gedaan naar de maatschappelijke meerwaarde van de Luisterlijn.

Lees verder +

De zorg even overnemen - Een landelijke verkenning naar de ontwikkeling in respijtzorg.

Lees verder +

Handvatten voor een preventieve aanpak. Onderzoek in opdracht van het ministerie van SZW

Lees verder +

Het Verwey-Jonker Instituut publiceert vijf working papers over binnenlandse afstand en adoptie.

Lees verder +

Evaluatie van de subsidieregeling Samen sociaal en vitaal voor de gemeente Den Haag

Lees verder +

In opdracht van Sociaal Werk Nederland en met financiële ondersteuning van het ministerie van VWS deed DSP-groep een inventarisatie naar het vrijwillige kinder- en jongerenwerk in Nederland.

Lees verder +

In samenspraak en in opdracht van het Ministerie BZK, Provincie Limburg en regiogemeenten heeft RIGO een nulmeting “brede welvaart” en de fysieke woonomgeving opgezet.

Lees verder +

Wat zijn redenen voor werknemers met zware beroepen om wel of geen gebruik te maken van de regeling om eerder te stoppen met werken?

Lees verder +

Essay op basis van de collegereeks van het Netwerk Directeuren Sociaal Domein

Lees verder +

Veel media-aandacht voor evaluatie Wet Invoering Extra Geboorteverlof WIEG

Lees verder +

Een analyse van anders werken tussen branches in het medisch en sociaal domein.

Lees verder +

Onderzoek naar kennisniveau van uitkeringsgerechtigden over verplichtingen die horen bij uitkering en over gepercipieerde detectie- en sanctiekans

Lees verder +
Ga naar boven