Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

We zochten voor verschillende typen seniorenhuishoudens het verschil in eigen bijdrage en de gevolgen hiervan voor de bestedingsruimte uit.

Lees verder +

In het kader van het lerarentekort wilde de Algemene Onderwijsbond (AOb) in het voorjaar van 2019 laten onderzoeken wanneer zestigplussers in het onderwijs verwachten met pensioen te gaan.

Lees verder +

Wij hebben het functioneren van de lokale allianties waarin banken, notarissen, mentoren en bewindvoerders samenwerken met hulpverleners, in opdracht van het Ministerie van VWS onderzocht.

Lees verder +

Het project ”Betere Gezondheid Somalische en Afghaanse Nederlanders” is gericht op empowerment van Somalische en Afghaanse Nederlanders die in armoede leven, en op het verbeteren van hun gezondheid in respectievelijk Tilburg en Rotterdam.

Lees verder +

Dit rapport is onderdeel van een groter geheel. Het Verwey-Jonker Instituut deed in opdracht van de Commissie Geweld in de Jeugdzorg onderzoek naar geweld in de kinder- en jeugdpsychiatrie.

Lees verder +

Mind Young Academy, ontwikkeld door Diversion en MIND, heeft als doel bij te dragen aan vroegtijdige signalering en preventie van problemen met de psychische gezondheid.

Lees verder +

In Nieuwegein zijn diverse ‘kunstzinnige interventies’ ontwikkeld, gericht op mensen met psychosociale problemen en aangeboden aan eenieder die wil meedoen.

Lees verder +

Juiste, volledige en tijdige jeugdhulp in Amersfoort onderzocht door DSP-groep.

Lees verder +

In opdracht van de gemeente ’s-Hertogenbosch onderzocht het Verwey-Jonker Instituut of er inderdaad passende hulp wordt geboden aan huishoudens met meervoudig complexe problematiek.

Lees verder +

Welke verschillen zien we in het gebruik van pleegzorg tussen jeugdregio’s en gemeenten? En waar komen die verschillen vandaan?

Lees verder +

Een meta-analytisch literatuur- en expertonderzoek naar de relatie tussen huiselijk geweld, kindermishandeling en geweld in de publieke ruimte.

Lees verder +

Uit onderzoek van I&O Research onder 55-plussers, in opdracht van Lang Zult U Wonen, blijkt dat ouderen hun huis pas gaan aanpassen als het al (bijna) te laat is.

Lees verder +

Het Verwey-Jonker Instituut deed onderzoek naar het inzetten van de ervaringsdeskundigheid van mensen met een chronische ziekte of beperking.

Lees verder +

Evaluatie en aanbevelingen voor voorkomen en bestrijden woonoverlast in Rotterdam.

Lees verder +
Ga naar boven