Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

Bewoners uit het grensgebied met Duitsland weten ons buurland voor veel zaken goed te vinden, maar werken in Duitsland is vaak nog een brug te ver.

Lees verder +

De maximumsnelheid binnen de bebouwde kom moet omlaag van 50 naar 30 kilometer per uur. Dat vindt ongeveer de helft van de Nederlanders, zo blijkt uit onderzoek van I&O Research.

Lees verder +

Welke verschillen zien we in het gebruik van pleegzorg tussen jeugdregio’s en gemeenten? En waar komen die verschillen vandaan?

Lees verder +

In de gemeente Altena hebben de gemeente en corporaties RIGO gevraagd om te onderzoeken in hoeverre middeninkomens problemen ondervinden op de woningmarkt.

Lees verder +

Panteia verricht jaarlijks, in opdracht van Busvervoer Nederland, een onderzoek naar de omvang en samenstelling van het touringcarvervoer in Nederland. De bevindingen staan beschreven in de nieuwe brochure “Kerncijfers 2018 van het Nederlandse touringcarvervoer”.

Lees verder +

Panteia onderzocht de training Effectief Nuanceren die docenten leert hoe zij kunnen omgaan met alle vormen van discriminatie en grensoverschrijdend gedrag in de klas.

Lees verder +

Hightechstartups kunnen zich in Twente goed ontwikkelen tot volwassen ondernemingen. Dit blijkt uit onderzoek van Hendrik Nijenhuis van I&O Research dat hij deed voor zijn master Economische Geografie.

Lees verder +

Hier presenteert Regioplan eerste inzichten met behulp van open data.

Lees verder +

Een meta-analytisch literatuur- en expertonderzoek naar de relatie tussen huiselijk geweld, kindermishandeling en geweld in de publieke ruimte.

Lees verder +

Met dit verkennend onderzoek hebben we geprobeerd inzicht te verkrijgen in wat gemengde woonprojecten, waarbij statushouders en reguliere huurders samenleven in een wooncomplex, kunnen bijdragen aan de integratie en participatie van statushouders.

Lees verder +

Vlaardingen zet stevig in op de wijkteams, en dat werpt vruchten af.

Lees verder +

Regioplan heeft voor ministerie van SZW geïnventariseerd welke voorschakel­voorzieningen momenteel door onderwijsinstellingen en privéaanbieders zijn ontwikkeld.

Lees verder +

Onderzoeksbureau Oberon heeft onderzoek uitgevoerd in opdracht van Stichting entoen.nu en het ministerie van OCW naar de stand van zaken rond de Canon van Nederland.

Lees verder +

In het primair onderwijs komen geen flexibele onderwijstijden

Lees verder +

KIS onderzocht hoe samenwerkingsverbanden tussen vluchtelingen- en migrantenzelforganisaties en lokale instellingen duurzaam bijdragen aan het verbeteren van de positie van maatschappelijk kwetsbare burgers met een migratieachtergrond.

Lees verder +
Ga naar boven