Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

Onderzoek van SEOR in opdracht van de directie Emancipatie van het ministerie van OCW.

Lees verder +

Een verkenning naar ondersteuningsbehoeften bij migrantenouders en kansrijke aanpakken

Lees verder +

De procesevaluatie wordt in samenwerking uitgevoerd door Regioplan en de EUR.

Lees verder +

Het Kenniscentrum Arbeidsmigranten heeft I&O Research opdracht gegeven een onderzoekspanel op te richten dat volledig bestaat uit arbeidsmigranten.

Lees verder +

In opdracht van dagblad Trouw onderzocht I&O Research hoe Nederlanders denken over excuses voor het slavernijverleden.

Lees verder +

Regioplan en het Verwey-Jonker Instituut bundelden kennis en destilleerden de belangrijkste inzichten over werkzame aanpakken

Lees verder +

Regioplan onderzocht een pilot voor opvang in de regio in opdracht van het WODC

Lees verder +

Hoe effectief is de dienstverlening van UWV voor mensen met een niet-westerse migratieachtergrond? en hoe verschilt dat met de effectiviteit voor mensen zonder migratieachtergrond?

Lees verder +

Deze tussenrapportage beschrijft hoe de ontzorgen pilots binnen het thema Ontzorgen er na een half jaar voor staan.

Lees verder +

In het kader van de Veranderopgave Inburgering (VOI) heeft het Verwey-Jonker Instituut dit programma van de gemeenten in de regio Alkmaar geëvalueerd.

Lees verder +

Vanaf juli 2021 wordt een nieuw inburgeringsstelsel van kracht. In dit nieuwe stelsel gaat het ambitieniveau voor het te behalen Nederlandse taalniveau omhoog: van A2 naar B1

Lees verder +

Praktijktesten wijzen uit dat woningzoekenden met een niet-Nederlandse naam minder kans maken op een particuliere huurwoning vanwege discriminatie.

Lees verder +

Tussenrapportage waarin beschreven wordt hoe de pilots er na een half jaar voor staan.

Lees verder +

Op donderdag 2 april heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) het rapport ‘Ervaren discriminatie in Nederland II’ gepubliceerd

Lees verder +
Ga naar boven