Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

Effecten van Engelstalig hoger onderwijs op leeromgeving, leerprocessen en leeropbrengsten

Lees verder +

Onderzocht is of vernieuwingen daadwerkelijk zijn gerealiseerd en wat de opbrengsten zijn.

Lees verder +

Veelbelovende interventie voor twee- en driejarigen met taalachterstand

Lees verder +

Effectonderzoek van improvisatievoorstellingen gericht op emotionele betrokkenheid en participatie van de peuters.

Lees verder +

Oberon heeft onderzoek gedaan naar werkplaatsen onderwijsonderzoek po en vo. Daarin is ook specifiek gekeken naar de rol van de schoolleider in een werkplaats.

Lees verder +

Schoolloopbanen van oud-leerlingen Taalcentrum RMC subregio Eem

Lees verder +

Integrale onderwijsjeugdhulp tijdens de 1e lockdown

Lees verder +

Eindrapportage Monitor 10-14 onderwijs

Lees verder +

De pilot richt zich op het stimuleren van het opdoen van de basisvaardigheden geletterdheid – taal en lezen – en digitale geletterdheid.

Lees verder +

Evaluatieonderzoek van Regioplan in samenwerking met ECBO, in opdracht van het ministerie van OCW

Lees verder +

Technisch rapport Peil.onderwijs Rekenen-Wiskunde einde (speciaal) basisonderwijs 2019

Lees verder +

Geschillen over toelating, verwijdering of ontwikkelingsperspectief van (dreigende) thuiszitters

Lees verder +

In gesprek met Michiel van der Grinten van Oberon over de samenwerking tussen onderwijs en zorg in Rotterdam

Lees verder +
Ga naar boven