Het verrichten van beleidsonderzoek volgens de wetenschappelijke standaarden is een belangrijke pijler voor de VBO-leden. In onderstaand overzicht treft u de meest recente publicaties van hun hand.

Wat is de aard en omvang van huiselijk geweld en kindermishandeling in Nederland? Welke ontwikkeling heeft hierin plaatsgevonden? Is er samenloop van beide vormen van geweld binnen gezinnen?

Lees verder +

Met behulp van subsidie van de gemeente Utrecht bracht Oberon in samenwerking met de universiteit Utrecht en onderzoeksbureau SEO de verschillen in onderwijskansen in beeld.

Lees verder +

In opdracht van het Ministerie van OCW heeft Oberon de evaluatie van de beleidsregel verstrekking licentie Topsporttalentschool vo uitgevoerd.

Lees verder +

Oberon heeft (samen met het Kohnstamm Instituut) het kwalitatieve onderzoek over Passend onderwijs uitgevoerd dat de Inspectie heeft gebruikt voor het hoofdstuk ‘Kwetsbare leerlingen en studenten’.

Lees verder +

Regioplan voerde in opdracht van het ministerie van OCW een onderzoek uit ter evaluatie van de Regeldrukagenda

Lees verder +
Ga naar boven